top of page
Forest Lake

Föreningen

Östra Lägerns Fvof

ÖSTRA LÄGERNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
Styrelse 2022
Ordförande: Jan Thorblad
Kassör: Anders Åstrand Suppleant Dick Eriksson
Sekreterare: Ingemar Jonsson Suppleant Jakob Ydrén
Ledamot: Jan Hermelin Suppleant Hans-Christian Renström
Ledamot: Peter Bergquist Suppleant Lennart Jonsson
Revisorer: Agneta Rydberg och Ann-Sofie Fredriksson 

Suppleant Eva Hahne-Bergqvist
Valberedning: Göran Levin samt Nils-Göran Arvidsson
Senaste årsstämma hölls den 20 april 2023.

Allmänt om föreningen
Föreningen bildades 27 oktober 1989. Dess huvudsakliga uppgifter är enligt stadgarna:
att samordna fiskets bedrivande och fiskevården 
att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande,
samt att upplåta fiske till allmänheten


Dessutom åligger det styrelsen:

-att säkerställa en god ekonomi
-att upprätthålla ett aktuellt vattenägarregister
-att bevaka omvärldsfaktorer som kan ha inverkan på sjöns
ekosystem och miljö
-att aktivt främja initiativ som bidrar till att sjön ska uppnå
klassningen God ekologisk status, samt
-att marknadsföra och tillgängliggöra sjöns rika fiskbestånd, som en
del av kommunens turistfrämjande verksamhet
Kort sagt ska styrelsen verka för, att nämnda målsättningar omsätts
i praktisk handling.

 

Nedan några exempel:

Länsstyrelsen genomför bl.a. via Motala Ströms Vattenvårdsförbund årliga mätningar av sjöns ekologiska och kemiska status. Arbetet ingår som en del i EU:s vattendirektiv. Föreningen bekostar ytterligare en mätpunkt i sjön, för att vidga det statistiska underlaget.
Föreningen följer upp och analyserar provresultaten, vilket ger en bra bild av förändringar över tid. Det mesta pekar glädjande nog i rätt riktning.
För att vidmakthålla den positiva utvecklingen, och kan hända snabba på denna, har föreningen en aktiv dialog med kommunen för att förbättra reningen från befintliga avloppsanläggningar – kommunala såväl som privata.
 
1995 kontaktade föreningen Tranås Energi, med förslag om att bygga en fiskvandring förbi kraftstationen i Olstorp. Syftet var primärt att säkerställa reproduktion av flodpärlmussla, och att anordna lekplatser för öring. Projektet ledde till att Tranås Energi fick blodad tand. Man förvärvade även kraftstationerna i Forsnäs 
och Visskvarn. Man har nu tack vare föredömliga insatser skapat vackra omlöp också vid dessa kraftstationer.
Därmed är fria vattenvägar nu i det närmaste färdigställda från Assjön via Västra och Östra Lägern genom Bulsjöån till Sommen. Nu återstår en gammal kvarndamm i Bulsjöån vid Oppeby. Projektet beräknas starta 2023. Detta innebär att främst öringens genetiska
material kan blandas för första gången på 100 år, vilket i hög grad minskar risken för sjukdomar, inavel och degenerering.
 
2019 bekostade föreningen en separat analys av kvicksilver i rovfisk (abborre). Resultatet ligger i paritet med övriga insjöars i södra Sverige. Konkret innebär detta att gravida skall avstå från att äta abborre och gädda, och i övrigt att dessa arter inte bör stå på
menyn oftare än en gång i veckan. Samma år blev föreningen medlem i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), som då tagit initiativ till att kläcka
rom och sätta ut öringsyngel. Det blev ca 10 000 stycken under tre års tid. Rom och mjölke hämtades från 4 + 4 öringar i leken vid Visskvarn. Dock har Sommens Fvof och Tranås Energi på oklara grunder nekat Sportfiskarna att fortsätta. Det är verkligen synd,
eftersom resultaten av gjorda utsättningar lyckats över förväntan! Sportfiskarna har emellertid fler strängar på sin lyra. Bl.a. genomför man ett treårigt projekt Läget i Lägern, med syfte att kartlägga och förbättra intressanta åar och bäckar i hela tillrinningsområdet
uppströms Visskvarn. Syftet är att förbättra förutsättningarna för lekande öring, och därmed också för flodpärlmusslan vars fortplantning sker i symbios med öringen. Östra Lägerns Fvof sponsrar projektet med 50 000 kr/år i tre år. Övriga berörda fiskevårdsföreningar är representerade i projektets styrgrupp. Utöver detta genomför Sportfiskarna varje år Skolbäcken. Ett koncept som genomförs i samverkan med fjärdeklassarna i grundskolan. Eleverna får under en studiedag delta i restaurering

av en bäck, fiska med håv och titta på elfiske. Detta brukar vara
väldigt uppskattat. Föreningen kan också utnyttja valda delar av Sportfiskarnas
utvecklade koncept för andra ungdomsaktiviteter. Bl.a. att bygga vasar, erbjuda skolan kompletterande fältexkursioner med ekologi
ska och limnologiska förtecken, fritidsfiske och mycket mer.
Sedan 2020 finns föreningens djupkart
a över Östra Lägern även tillgänglig på Garmins sjökort (BlureChart G3 kort som medger täckning, upplösning och detaljer integrerat med Garmins och Navionics data). Om du har ett myGarminkonto på din registrerade
Garmin plotter, kan Garmin skicka en länk för att ladda ner kortet. Man behöver då ditt användarID, eller den e-mailadress du använder för att logga in.

Fiskevårdsområdesföreningen arbetar för, att uppnå hög ekologisk status för Östra Lägern. Det inbegriper bl.a. att säkerställa reproduktion av flodpärlmussla, och att anordna lekplatser för öring. Vi samverkar även med kommunen för att förbättra reningen från befintliga avloppsanläggningar – kommunala såväl som privata. 

Årliga mätningar av sjöns ekologiska och kemiska status, säkrar uppföljning av förändringar över tid. Det mesta pekar glädjande nog i rätt riktning. Arbetet ingår som en del i EU:s vattendirektiv. 

2019 gjordes en särskild analys av kvicksilver i rovfisk (abborre). Resultatet ligger i paritet med övriga insjöar i södra Sverige, och har samma restriktioner vad gäller förtäring. Kvicksilverhalterna innebär att gravida skall avstå från förtäring, och i övrigt att fisk kan stå på menyn som mest en gång i veckan.

Fria vattenvägar är nu i det närmaste färdigställda från Assjön via Västra och Östra Lägern genom Bulsjöån till Sommen, tack vare föredömliga insatser från Tranås Energi. Bl.a. med vackra omlöp vid Olstorp, Forsnäs och Visskvarn. Detta innebär att främst öringens genetiska material kan blandas för första gången på 100 år, vilket i hög grad minskar risken för sjukdomar, inavel och degenerering.

 

Idag återstår ett smärre hinder i Bulsjöån vid Oppeby kvarn. Detta är under projektering och samrådsförfarande med ortsbefolkning och länsstyrelse pågår, i syfte att lämna in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för ett godkännande. 

En närmare beskrivning av projektet återfinns under https://www.tranasenergi.se/?s=samr%C3%A5dsunderlag 

Sedan 2019 är föreningen medlem i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), som tagit initiativ till att kläcka rom och sätta ut öringsyngel. Förra året 10 000. Vår ambition är, att tillsammans med Sportfiskarna engagera traktens ungdomar, genom att utnyttja valda delar av deras utvecklade koncept för ungdomsaktiviteter. Häri ingår bl.a. att bygga vasar, erbjuda skolan kompletterande fältexkusrioner med ekologiska och limnologiska förtecken, fritidsfiske och mycket mer.

Image by SaiKrishna Saketh Yellapragada
bottom of page