top of page
Forest Lake

Föreningen

Östra Lägerns Fvof

Fiskevårdsområdesföreningen bildades 1986, för att värna om fisket i sjön.

Fiskevårdsområdesföreningen arbetar för, att uppnå hög ekologisk status för Östra Lägern. Det inbegriper bl.a. att säkerställa reproduktion av flodpärlmussla, och att anordna lekplatser för öring. Vi samverkar även med kommunen för att förbättra reningen från befintliga avloppsanläggningar – kommunala såväl som privata. 

Årliga mätningar av sjöns ekologiska och kemiska status, säkrar uppföljning av förändringar över tid. Det mesta pekar glädjande nog i rätt riktning. Arbetet ingår som en del i EU:s vattendirektiv. 

2019 gjordes en särskild analys av kvicksilver i rovfisk (abborre). Resultatet ligger i paritet med övriga insjöar i södra Sverige, och har samma restriktioner vad gäller förtäring. Kvicksilverhalterna innebär att gravida skall avstå från förtäring, och i övrigt att fisk kan stå på menyn som mest en gång i veckan.

Fria vattenvägar är nu i det närmaste färdigställda från Assjön via Västra och Östra Lägern genom Bulsjöån till Sommen, tack vare föredömliga insatser från Tranås Energi. Bl.a. med vackra omlöp vid Olstorp, Forsnäs och Visskvarn. Detta innebär att främst öringens genetiska material kan blandas för första gången på 100 år, vilket i hög grad minskar risken för sjukdomar, inavel och degenerering.

 

Idag återstår ett smärre hinder i Bulsjöån vid Oppeby kvarn. Detta är under projektering och samrådsförfarande med ortsbefolkning och länsstyrelse pågår, i syfte att lämna in ansökan till Mark- och Miljödomstolen för ett godkännande. 

En närmare beskrivning av projektet återfinns under https://www.tranasenergi.se/?s=samr%C3%A5dsunderlag 

Sedan 2019 är föreningen medlem i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), som tagit initiativ till att kläcka rom och sätta ut öringsyngel. Förra året 10 000. Vår ambition är, att tillsammans med Sportfiskarna engagera traktens ungdomar, genom att utnyttja valda delar av deras utvecklade koncept för ungdomsaktiviteter. Häri ingår bl.a. att bygga vasar, erbjuda skolan kompletterande fältexkusrioner med ekologiska och limnologiska förtecken, fritidsfiske och mycket mer.

Image by SaiKrishna Saketh Yellapragada
bottom of page