top of page
Boat on Lake

Föreningen

Östra Lägerns Fvof

ÖSTRA LÄGERNS FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING
Styrelse 2024
Ordförande: Anders Åstrand
Kassör: Peter Bergqvist 
Sekreterare: Jan Hermelin 
Ledamot: Lars-Jacob Grapengiesser 
Ledamot: Karl Hagström 
Revisorer: Agneta Rydberg och Ann-Sofie Fredriksson 
Valberedning: Göran Levin samt Nils-Göran Arvidsson
Senaste årsstämma hölls den 25 april 2024.

Allmänt om föreningen

Föreningen bildades 27 oktober 1989. Dess huvudsakliga uppgifter
är enligt stadgarna är, ”att samordna fiskets bedrivande och
fiskevården att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma
intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets
utövande, samt att upplåta fiske till allmänheten.”

Dessutom åligger det styrelsen:
- att säkerställa en god ekonomi
- att upprätthålla ett aktuellt vattenägarregister
- att bevaka omvärldsfaktorer som kan ha inverkan på sjöns
ekosystem och miljö
- att aktivt främja initiativ som bidrar till att sjön ska bibehålla
klassningen God ekologisk status, samt
- att marknadsföra och tillgängliggöra sjöns rika fiskbestånd, som
en del av kommunens turistfrämjande verksamhet.
Kort sagt ska styrelsen verka för, att nämnda målsättningar omsätts
i praktisk handling.

 

 

Nedan några exempel:

Länsstyrelsen genomför bl.a. via Motala Ströms Vattenvårdsförbund
årliga mätningar av sjöns ekologiska och kemiska status. Arbetet
ingår som en del i EU:s vattendirektiv. Föreningen bekostar
ytterligare två mätpunkter i sjön, för att vidga det statistiska
underlaget. Vi har också utökat detta med analyser av PFAS/PFOS.
Föreningen följer upp och analyserar provresultaten, vilket ger en
bra bild av förändringar över tid. Det mesta pekar glädjande nog i
rätt riktning. Nu i år (2024) erhöll Östra Lägern GOD ekologisk
status baserad på mätvärden från de senaste sex åren. Den torde
därmed vara en av de största sjöarna i Östergötland med denna
klassning.

Som en del i arbetet att vidmakthålla den positiva utvecklingen, och
kan hända snabba på den, har föreningen en aktiv dialog med
kommunen för att förbättra reningen från befintliga
avloppsanläggningar – kommunala såväl som privata.

1995 kontaktade föreningen Tranås Energi, med förslag om att
bygga en fiskvandring förbi kraftstationen i Olstorp. Syftet var
primärt att säkerställa reproduktion av flodpärlmussla, och att
anordna lekplatser för öring. Projektet ledde till att Tranås Energi
fick blodad tand. Man förvärvade även kraftstationerna i
Forsnäs och Visskvarn. Där har man nu också tack vare
föredömliga insatser skapat vackra omlöp.
Därmed är fria vattenvägar i det närmaste färdigställda, från Assjön
via Västra och Östra Lägern genom Bulsjöån till Sommen. Nu
återstår en gammal kvarndamm i Bulsjöån vid Oppeby. Projektet
beräknas starta 2025. En närmare beskrivning av projektet återfinns
under https://www.tranasenergi.se/?s=samr%C3%A5dsunderlag

2019 bekostade föreningen en separat analys av kvicksilver i rovfisk
(abborre). Resultatet ligger i paritet med övriga insjöars i södra
Sverige. Konkret innebär detta att gravida skall avstå från att äta
abborre och gädda, och i övrigt att dessa arter inte bör stå på
menyn oftare än en gång i veckan. Samma år blev föreningen
medlem i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund
(Sportfiskarna), som då tagit initiativ till att kläcka rom och sätta ut

öringsyngel. Det blev ca 10 000 per år under tre års tid. Rom och
mjölke hämtades från 7 + 7 öringar i leken vid Visskvarn. Efter
uppehåll 2022 har Sommens Fvof och Tranås Energi åter - till vår
stora glädje, givit sitt tillstånd att fortsätta verksamheten. Resultaten
av gjorda utsättningar har lyckats över förväntan!

Sportfiskarna har emellertid fler strängar på sin lyra. Bl.a. genomför
man ett treårigt projekt Läget i Lägern, med syfte att kartlägga och
förbättra intressanta åar och bäckar i hela tillrinningsområdet
uppströms Visskvarn. Målet är att förbättra förutsättningarna för
lekande öring, och därmed också för flodpärlmusslans överlevnad,
vars fortplantning sker i symbios med öringen. Östra Lägerns Fvof
har sponsrat projektet med 50 000 kr/år i tre år. Övriga berörda
fiskevårdsföreningar är representerade i projektets styrgrupp.
LOVA-bidrag som stått för merparten av kostnaderna, har beviljats
även för 2024. Därmed kan planerade åtgärder fullföljas.

Utöver detta ambitiösa projekt, genomför Sportfiskarna varje år
Skolbäcken. Ett koncept i samverkan med låg- och mellanstadiet.
Eleverna får under en studiedag delta i restaurering av en bäck
(bl.a. lägga ut lekgrus), fiska med håv för studier av vattendragets
typiska fauna och titta på elfiske. Detta brukar vara väldigt
uppskattat. Föreningen kan också utnyttja valda delar av
Sportfiskarnas utvecklade koncept för andra ungdomsaktiviteter.
Bl.a. att bygga vasar, erbjuda skolan kompletterande fältexkursioner
med ekologiska och limnologiska förtecken, fritidsfiske och mycket
mer. Även fiskevattenägarna har fått sin beskärda del i form av
seminarier och vattenvandringar.

Sedan 2020 finns föreningens djupkarta över Östra Lägern även
tillgänglig på Garmins sjökort (BlureChart G3 kort som medger
täckning, upplösning och detaljer integrerat med Garmins och
Navionics data). Om du har ett myGarminkonto på din registrerade
Garmin plotter, kan Garmin skicka en länk för att ladda ner kortet.
Man behöver då ditt användarID, eller den e-mailadress du
använder för att logga in.

Ydre i maj 2024
Anders Åstrand

Image by SaiKrishna Saketh Yellapragada
bottom of page